Isifundo 8

Meyi 14-20

Isithembiso

 • Ukuvivinywa kokholo.
  • UNkulunkulu akazange afune iminikelo yabantu (Jeremiya 7:31). Okunye, ukunikela u-Isaka kwakumelana nesithembiso: “ngokuba inzalo yakho iyakubizwa ngo-Isaka.” (Genesise 21:12)
   Ngabe u-Abrahama akazwisisanga kahle umyalelo kaNkulunkulu (Genesise 22:2)?
  • UNkulunkulu wayemvivinya u-Abrahama. Inhliziyo yakhe yayehlulelwa (Duteronomi 8:2). Umphumela wawuthokozisa: “ngokuba ngiyazi manje ukuthi uyamesaba uNkulunkulu, lokhu ungagodlanga kimi nandodana eyodwa yakho.” (Genesise 22:12)
 • Ukugcwaliswa kwesithembiso.
  • U-Isaka wabona ukuthi asikho isilwane somhlatshelo. U-Abrahama waziba umibuzo yakhe ngokuthi athi uNkulunkulu uyozibonela umnikelo.
  • Nangempela, uNkulunkulu wazibonela ngesilwane somhlatshelo wokushiswa. Leso silwane safa endaweni ka-Isaka (Genesise 22:13). UNkulunkulu waqinisekisa ukugcwaliseka kwesithembiso ngaleyo ndlea (Genesise 22:18).
  • UNkulunkulu uzibonele. UJesu uyiWundlu elafa ukuze thina siphile (Johane 1:36; KubaseRoma 5:8; 6:8).
 • Ukuthatha izwe.
  • U-Abrahama “wayeseneminyaka eyikhulu namashumi amabili” (E.G.W., PP 147) lapho uNkulunkulu emcela ukuba anikele ngo-Isaka. Ngakho-ke, u-Isaka wayeneminyaka enga-20, uSara wayeneminyaka eyi- 110.
  • Iminyaka eyi-17 emva kwalokho, uSara wafa (Gn. 23:1). Nguye yedwa owesimame eTestamenteni elidala okwashiwo umnyaka wokufa kwakhe. Futhi wayengowesifazane wokuqala owangena ezweni lesithembiso.
  • Ngemumva kokukhulumisana no-Efroni, u-Abrahama wathenga indawo yokuqala eyabizwa ngegama lakhe eKhanana (Genesise 23:17-18).
 • Ukufumana inzalo.
  • U-Abrahama wenza indlela yokutholela u-Isaka umfazi ukuze afumane inzalo yakhe (Genesise 24:1-4).
  • Kunezinto ezimbili ezimqoka kulendaba: umthandazo [oka-Abrahama, oka-Eliyeza, oka-Isaka], kanye nokwethemba ukuthi uNkulunkulu ulawula konke.
  • Kodwa, uNkulunkulu wavumela uRebeka ukuba akhethe ngokwakhe (Genesise 24:8, 50-51, 57-59).
 • Ezinywe izizukulwane zika-Abrahama.
  • U-Abrahama waphila iminyaka eyi-175 (Genesise 25:7). Engekho u-Isaka, waba nendodana eyodwa noHagari (Genesise 25:12), kanye namanye ayisithupha noKetura (Genesise 25:1-2).
  • U-Abrahama wathumela lamadodana akhe ayisikhombisa ezancinza zakhe kude, ngoba kwakungu-Isaka yedwa owayengahlala ezweni lesithembiso (Genesise 25:6).
  • Kunemilando emibili emifushane yohla lwenzalo kuGenesise 25:2-4 kanye no 12-18 egcizelela ukuthi isithembiso sika-Abrahama sagcwaliseka: “uyakuba nguyise wezizwe eziningi.” (Genesise 17:4)
  • UNkulunkulu wahlala ethembekile esithembisweni sakhe somusa encekwini yakhe ethembekile u-Abrahama, okholo lwakhe luvezwe emiBhalweni njengesibonelo esikhulu sokusindiswa ngokholo.

Resource Credit: fustero.es