Isifundo 4

Ephreli 16-22

Uzamcolo

Ukulungisa umkhumbi

 • Kungani uNkulunkulu abhubhisa umhlaba ayewudalile?
 • Abantu babeyozibhubhisa ngokwabo. UNkulunkulu wabona ukuthi kwakumele enze okungaphezulu nanokuthi kumele aqale kabusha (Genesise 6:5-7). Wakhetha uNowa ukubexwayisa bonke wabanika indlela yokusindiswa: umkhumbi (2 Petro 2:5; Genesise 6:8, 13-14).
 • “UNowa wenze njalo; njengalokho uNkulunkulu emyalile wakwenza.” (Genesise 6:22). UNkulunkulu usinika umusa nathi, futhi ulindele ukuba siphendule ngokholo kanye nokulalela.

Uzamcolo: isiphelo nesiqalo

 • Ifana kanjani indalo kanye nozamcolo na?
 • [1] Amanzi ayehlukaniswa (1:6) => Amanzi ayahlangana (7:11); [2] UNkulunkulu wadala izilwane ngezinhlobo zazo (1:21, 25) => UNkulunkulu ulonda izilwane ngezinhlobo zazo (7:14); [3] UNkulunkulu waletha izilwane ku-Adamu (2:19) => UNkulunkulu ubulala izilwane ngenxa yabantu (6:7).
 • UNkulunkulu kwakumele abhubhise konke ayekudalile ukuze abantu babe nesiqalo esisha. UNkulunkulu uyophinde abhubhise lomhlaba ukuze adale konke kabusha, kungasabi nesono (Is. 65:17; Isamb. 21:1).

“UNkulunkulu wakhumbula”

 • Ngabe uNkulunkulu wayekhohliwe ngoNowa?
 • UNkulunkulu wayengakakhohlwa. Ukuthi: “UNkulunkulu uyakhumbula” kusho ukuthi isikhathi esifanele sokwenza okuthile sasifikile (Genesise 19:29; 30:22; Eksodusi 2:24; 1S. 1:19).
 • Lapho uzamcolo esephelile, uNowa wavula ifasitelo lomkhumbi (Genesise 8:6). Wathumela izinyoni ezithize ukuyobheka isimo somhlaba (Genesise 8:7-12). Wamethemba uNkulunkulu, futhi wenza okuthile ukubonisa ukholo lwakhe.
 • UNowa waphinda walindela umyalo kaNkulunkulu engakaphumi emkhunjini, ngisho nanoma umhlaba wawungesenamanzi (Genesise 8:15-18).

Izivumelwano zikazamcolo:

 • Isivumelwano sokuphila
  • Sasiyini isivumelwano sikaNkulunkulu noNowa?
  • “Yakha umkhumbi, mina ngiyakukusindisa kuzamcolo.” Lesi yisivumelwano esifanayo uNkulunkulu asenza nathi: “Kholwa yiNkosi uJesu, yikhona uzakusindiswa.” (Izenzo 16:31)
  • UNkulunkulu wasifeza isivumelwano sakhe, noNowa wabonisa ngesenzo sokubonga, umnikelo wokushiswa (Genesise 8:20).
  • Yize uMose engakhulumanga ngakho kuleyo ndimana, izilwane ababengazidla yilezo ezihlobile (Genesise 7:2; 8:20).
 • Isivumelwano sokulondwa
  • Abantu kulindeleke ukuba benzene kulesivumelwano esisha?
  • Lesi yisivumelwano soyedwa. NguNkulunkulu ozibophezelayo. Kuyisipho somusa kubantu esiyosikhumbula njalo lapho sibona umushi.
  • UNkulunkulu wanika abantu ithuba lesibili, “indalo entsha.” Futhi wazibophezela ekulondeni impilo kulomhlaba: (Genesise 8:22).

Resource Credit: fustero.es