เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน 2022

พระธรรมปฐมกาล

บทที่ 9

21-27 พฤษภาคม

ยาโคบผู้หลอกลวง