සිංහල

වැඩිහිටි සබත් පාසල් බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය

sabbathschoolpersonalministries.org

ජනවාරි | පෙබරවාරි | මාර්තු 2023

ස්වාමීන්වහන්සේ වඩින තුරු උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් කළමනාකරණය කිරීම

ප්‍රාථමික බයිබල් පාඩම්

gracelink.net

මහඟු අදහස්

juniorpowerpoints.org

පළමු කාර්තුව "D"

මහිමය (කරුණාව) යනු දිවි ගලවා ගන්නෙකි

වැඩිහිටි දහම් සේවය

adventistmission.org

පළමු කාර්තුව 2023

නැගෙනහිර - මධ්‍යම අප්‍රිකා කොට්ඨාශය

Adventist World Radio

Hope Channel

ශ්‍රි ලංකා සෙවන්ත්-ඩේ ඇඩ්වෙන්ටිස්ට් සභාව

සිංහල සුභාරංචි සේවය

Resource Credit: