ကညီကျိာ်

အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိ ၦၤကညီစှီၤအကျိၥ် - ၦၤအဒိၣ်တဖု

sabbathschoolpersonalministries.org

ယနူၤအါ၇ံၤ | ဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ | မၢ်(ရှး) ၂၀၂၃ နံၣ်

အံးက့ၤကွၢ်က့ၤတၢ်လၢကစၢ်အဂီၢ်-တုၤလၢအဟဲက့ၤတစု

Adventist World Radio

Hope Channel

Credit: