ဖျိၩ့, ဖျိၩ့ၡိ, ဖၠုံ, ဖၠုံယှိုဝ်

မး၁ံၫနံၩဆၧမၩလိၪ ၦဖျိၩ့ၡိ

sabbathschoolpersonalministries.org

အီၭထိၫဘၧၫ့, နိၫ၀ံၫ့ဘၧၫ့, ဒံၫဇံၫ့ဘၧၫ့ ၂၀၂၂ နံၪ့

၁ၭမၧၫ့အဆိၩအကၠၪ - လၧဆၧ၁ံၫ, ဆၧမိ၁ံၫထီ, ဒဲဆၧယိလါလၧယၫခီၫအဖၫ့ခိၪ

Adventist World Radio

Hope Channel

Credit: