Lesona 5

23-29 Aprily

Ny firenena rehetra sy i Babela

Ny taranak’i Noa:

 • Ny ozona nahazo an’i Kanana.
  • Ny hamamoana dia mahatonga antsika tsy hahay hifehi-tena (Ohabolana 23:31-35). Mamo i Noa ary nitanjaka tao an-dainy.
  • Nahita ny rainy i Hama ary nihomehy azy, ka nanala baraka azy sy nandika ny didy fahadimy. Niresaka momba izany tamin’ny hafa koa izy. Mety ho niaraka taminy i Kanana zanak’i Hama tamin’izay fotoana izay (Genesisy 9:22).
  • Nosaromana ny fitanjahan’i Noa, toy ny tamin’i Adama. Nanarona azy ireo zanany roa lahy zokiny (Genesisy 9:23).
  • Ny ozona nahazo an’i Kanana dia nanameloka ny fanao ratsy rehetra nataon’ny taranany. Izy io koa no nampahafantatra ny taranak’i Sema ho mpanavotra ny firenena rehetra (Genesisy 9:25-27; 22:18).
 • Ny tantaran’ny firenena.
  • Milaza ny amin’ireo taranak’i Noa 70 ny Genesisy. Nipetraka tany amin’ny faritra samihafa ny foko tsirairay. Niteraka firenena 70 samihafa teto an-tany izany.
  • Samy nahafantatra ny tantaran’ny fahotana sy ny fanavotana nampanantenaina izay notantarain’i Noa tamin’izy ireo ny rehetra. Notantarain’i Adama tamin’i Lameka ilay tantara, ary notantarain’i Lameka tamin’i Noa zanany izany.
  • Indrisy anefa fa vitsy ny olona nitoetra mahatoky tamin’Andriamanitra.

Ny tilikambon’i Babela:

 • Ilay fikomiana.
  • Ny fitangoronana tao Babela dia fikomiana tsotra izao tamin’Andriamanitra.
  • Maneho ny fihetsehana rehetra izay mitady haka ny toeran’Andriamanitra i Babylona, izay amporisihan’i Satana sy ny foto-keviny (Isaia 14:14; Apokalypsy 18:2).
 • Nidina Andriamanitra.
  • Tsy niandry ny olombelona ho tafakatra any Aminy Andriamanitra (zavatra tsy ho tanteraka velively izany). Nidina Izy.
  • Nidina Andriamanitra raha mbola tsy lasa lavitra ny fikomiana. Narovany tsy hanimba ny tenany indray ny olombelona (Gen. 7-8).
  • Toy izany koa, nidina Andriamanitra “rehefa tonga ny fotoan’andro” (Gal 4:4) tamin’ny alalan’i Jesosy mba hanafaka antsika amin’ny fandringanana sy hanome antsika ny fiainana mandrakizay.
  • Tsy afaka manatona an’Andriamanitra amin’ny herin’ny tenantsika samy irery isika, noho izany dia midina amin’ny ny fahasoavany Izy.
 • Ny fielezana.
  • Niezaka nanorina vavahady ho eo amin’ny seza fiandrianan’Andriamanitra ny olombelona mba hakana azy io, nefa lasa toeran’ny fisafotofotoana izany [“Babela” dia midika hoe “vavahadin’Andriamanitra” amin’ny fiteny Akadianina, ary mitovitovy amin’ilay matoanteny Hebreo hoe “manorokoro”].
  • Rehefa niala tao amin’ny sambofiara ny olona, dia nomena baiko hameno ny tany izy (Gen. 9:1), nefa tsy nety nanao izany. Taorian’i Babela dia voatery nanatanteraka ilay baiko izy ireo.
  • Kapoka teo amin’ny fiavonavonan’izy ireo sy ny fireharehany izany. Tsy nandray lesona anefa izy ireo. Mbola nanda an’Andriamanitra sy nanompo sampy ary naloto fitondran-tena ny ankamaroany.
  • Na izany aza, dia nisy sisa nahatoky sy nanompo an’Andriamanitra foana (Gen. 11:27). Manana sisa mahatoky koa Andriamanitra ankehitriny.

Resource Credit: fustero.es