Lesona 3

9-15 Aprily

I Kaina sy ny lova navelany

Mpirahalahy:

 • Ny nahaterahany. Genesisy 4:1-2.
  • Tsaroan’i Eva ny teny fikasan’Andriamanitra ao amin’ny Genesisy 3:15 raha niteraka ny zanany voalohany izy. Nihevitra i Eva fa i Kaina no fahatanterahan’ilay faminaniana, ilay taranaka hanafaka azy ireo amin’ny ota.
  • Niharihary fa io fanantenana io dia namiratra lavitra noho ny fahaterahan’i Abela [hébel amin’ny teny Hebreo], izay midika hoe “zava-poana” ny anarany (jereo ny Mpitoriteny 12:8).
  • Toa nanaraka ny baikon’Andriamanitra ny fahitana an’i Kaina (Genesisy 2:15). Toa nandeha araka ny drafitra ny zavatra rehetra…
 • Ny fanatitrany. Genesisy 4:3-5.
  • Raha nihevitra ny fanatitrany ho fanomezana ho an’Andriamanitra i Kaina, Abela kosa nahafantatra fa ny fanatitra nataony dia fampahatsiahivana ny fanomezan’Andriamanitra ho azy.
  • Naniry horaisina tamin’izay nataony ho an’Andriamanitra i Kaina (famonjena amin’ny alalan’ny asa). Naniry horaisina tamin’izay nataon’Andriamanitra ho azy i Abela (famonjena amin’ny alalan’ny finoana).

Ny fahotan’i Kaina:

 • Manolo-tsaina Andriamanitra. Genesisy 4:6-8.
  • Tezitra tamin’Andriamanitra sy ny rahalahiny i Kaina satria nolavina ny fanatitrany. Mety ho rariny ny fahatezerana tamin’Andriamanitra satria nolaviny ny fanatitrany. Fa nahoana izy no tezitra tamin’ny rahalahiny? 1 Jaona 3:12.
  • Namaly ny fahatezeran’i Kaina tamim-pitiavana Andriamanitra. Nanome torohevitra ho azy Izy mba hanakanana azy tsy hanao fahadisoana bebe kokoa, fa hanao safidy tsara.
 • Manafay Andriamanitra. Genesisy 4:9-16.
  • Taorian’ny namonoan’i Kaina ny rahalahiny, dia nametraka fanontaniana mitovy tamin’ny an’i Adama Andriamanitra hoe: “Aiza i Abela rahalahinao?” (Genesisy 4:9).
  • Saingy, tsy niaiky ny fahotany i Kaina. Tsy niezaka nanamarina an’izany akory izy. Tsy norarahiany tsotra izao ilay fanontaniana sady nanandrina an’Andriamanitra izy.
  • Noho izany, dia navelan’Andriamanitra ho voaozona i Kaina noho ny tany izay nisotro ny ran’ny rahalahiny (Genesisy 4:11). Nifidy ny hiaina lavitra an’Andriamanitra i Kaina, ka voaheloka ho amin’ny fiainana mirenireny (and. 12).
  • Tsy nibebaka i Kaina, nefa fantany fa ny fiainana lavitra an’Andriamanitra dia midika ho fahafatesana (and. 14). Saingy miahy ny mpanota Andriamanitra noho ny famindram-pony (Genesisy 4:15; Matio 5:45).

Taranaka roa:

 • Ny zanak’i Kaina. Genesisy 4:17-24.
  • Niharatsy hatrany hatrany ny taranak’i Kaina. Ohatra maneho tsara ny amin’izany i Lameka. Anisan’ny taranaka fahafito taorian’i Adama izy.
 • Ny zanak’Andriamanitra. Genesisy 4:25-26.
  • Nino i Eva fa ho avy amin’ny taranak’i Seta ilay Mpanafaka (Genesisy 4:25). Ho avy amin’ny taranak’i Seta ny tetiaran’ny Mesia.
  • Niavaka tanteraka ny taranak’i Seta (zanak’Andriamanitra) sy ny taranak’i Kaina (zanak’olombelona) nanomboka tamin’i Enosy (Genesisy 6:1-2).
  • Nanalavitra hatrany an’Andriamanitra ny taranak’i Kaina, fa ny an’i Seta kosa niezaka nanatona Azy. Anisan’ny taranaka fahafito hatramin’i Adama koa i Enoka. Saingy nifanohitra tanteraka tamin’ny an’i Lameka zanak’olona mpiray tampo aminy ny fanandramany.
  • Zanak’Andriamanitra isika. Aoka isika hanahaka an’i Enoka ka hiara-mandeha Aminy isan’andro (Genesisy 5:22).

Resource Credit: fustero.es