Leksyon 8

Mayo 14-20

Ang Saad

 • Pagsulay sa Pagtuo.
  • Ang Dios wala gayud mangayo ug tawhanong mga halad (Jeremias 7:31). Dugang pa, ang paghalad kang Isaac misupak sa saad: “Kay diha kang Isaac pagatawgon ang imong binhi.” ( Genesis 21:12 ) Nasayop ba sa pagsabot si Abraham sa sugo sa Diyos (Genesis 22:2)?
  • Gisulayan sa Diyos si Abraham. Ang iyang kasingkasing gihukman (Deuteronomio 8:2). Ang resulta mao ang makapatagbaw (Genesis 22:12)
 • Ang Katumana Sa Saad.
  • Namatikdan ni Isaac nga walay hayop nga ihalad. Gipadaplin ni Abraham ang iyang mga pangutana pinaagi sa pag-ingon nga ang Diyos maghatag ug usa.
  • Sa pagkatinuod, gitagana sa Diyos ang mananap alang sa halad-nga-sinunog. Kana nga mananap namatay inay si Isaac (Genesis 22:13). Ang Dios nagpamatuod sa katumanan sa saad niining paagiha
  • ( Genesis 22:18 ).
  • Ang Dios naghatag. Si Jesus mao ang Kordero nga namatay aron kita mabuhi (Juan 1:36; Roma 5:8; 6:8).
 • Ang Pagpanag-iya Sa Yuta.
  • Si Abraham “nakaabot na sa edad nga usa ka gatos ug kawhaan ka tuig” (E.G.W., PP 147) sa dihang ang Dios mihangyo kaniya sa paghalad kang Isaac. Busa, si Isaac 20 anyos, ug si Sara 110 anyos.
  • Paglabay sa 17 ka tuig, namatay si Sara (Genesis 23:1). Siya lamang ang babaye sa Daang Tugon kansang edad sa dihang namatay ang gihisgotan. Siya usab ang unang babaye nga misulod sa gisaad nga yuta.
  • Human makigsabot kang Ephron, gipalit ni Abraham ang unang bahin sa yuta nga iyang matawag nga iya sa Canaan (Genesis 23:17-18).
 • PagsiguroSa Binhi.
  • Nagplano si Abraham sa pagpangita ug asawa alang kang Isaac aron masiguro ang iyang kaliwat (Genesis 24:1-4).
  • Adunay duha ka talagsaong punto niini nga istorya: pag-ampo [kang Abraham, Eliezer, Isaac], ug pagsalig nga ang Dios maoy nagkontrol sa proseso.
  • Bisan pa niana, gitugotan sa Diyos si Rebeka nga mopili sa iyang kaugalingon (Genesis 24:8, 50-51, 57-59).
 • Dugang mga Kaliwat Ni Abraham.
  • Si Abraham nabuhi sulod sa 175 ka tuig (Genesis 25:7). Gawas kang Isaac, siya adunay usa ka anak kang Hagar (Genesis 25:12), ug laing unom kang Ketura (Genesis 25:1-2).
  • Gipadala ni Abraham ang pito ka mga anak sa iyang mga puyopuyo sa layo, tungod kay si Isaac lamang ang makapanunod sa yuta nga saad (Genesis 25:6).
  • Adunay duha ka mubo nga talaan sa kagikan sa Genesis 25:2-4 ug 12-18 nga nagpasiugda nga ang saad ngadto kang Abraham natuman: “ug ikaw mahimong amahan sa daghang mga nasud.” ( Genesis 17:4 )
  • Ang Ginoo nagpabilin nga matinud-anon sa Iyang mga saad sa grasya ngadto sa Iyang matinud-anon nga sulugoon nga si Abraham, kansang hugot nga pagtuo gihulagway diha sa Kasulatan isip usa ka dako nga ehemplo sa kaluwasan pinaagi sa hugot nga pagtuo.

Resource Credit: fustero.es