Sứ Điệp Ba Thiên Sứ

Tháng Tư | tháng 5 | tháng 6 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bài Học 8

13 tháng 5 đến 19 tháng 5

Ngày Sa-bát và sự cuối cùng

“Và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm, từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật” (Ê-phê-sô 3:9).

Sinh viên

Phiên bản trực tuyến

Sinh viên

Phiên bản trực tuyến (truongsabat.org)

Tiếng Nói Hy Vọng

Video