மூன்று சர்‌வலோகச்‌ சேய்திகள்

ஏப்ரல் | மே | ஜூன் 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 7

மே 6-மே 12

சிருஷ்டிகரைத்‌ தொழுதுகொள்ளுதல்‌

"கர்த்தாவே, தேவரீர், மகிமையையும் கனத்தையும் வல்லமையையும் பெற்றுக் கொள்ளுகிறதற்குப் பாத்திரராயிருக்கிறீர், நீரே சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தீர், உம்முடைய சித்தத்தினாலே அவைகள் உண்டாயிருக்கிறவைகளும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளுமாயிருக்கிறது.” (வெளி 4:11)

Tamil Sabbath School

காணொளி

Jayakar Stephen

காணொளி

The Last Elijah

காணொளி

The Last Day Message

காணொளி