மூன்று சர்‌வலோகச்‌ சேய்திகள்

ஏப்ரல் | மே | ஜூன் 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 5

ஏப்ரல் 22-ஏப்ரல் 28

நியாயத்தீர்ப்பின்‌ நற்செய்தி

"மிகுந்த சத்தமிட்டு: தேவனுக்குப் பயந்து, அவரை மகிமைப்படுத்துங்கள்; அவர் நியாயவிசாரணைக்கொடுக்கும் வேளை வந்தது; வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் நீரூற்றுகளையும் உண்டாக்கினவரையே தொழுதுகொள்ளுங்களென்று கூறினான்.” (வெளி 14:7)

Tamil Sabbath School

காணொளி

Jayakar Stephen

காணொளி

The Last Elijah

காணொளி

The Last Day Message

காணொளி