Ang Mga Mensahe ng Tatlong Angel

Abril | Mayo | Hunyo 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Liksyon 9

Mayo 20-Mayo 26

Isang Lunsod na Tinawag na Kalituhan

“Makikipagdigma ang mga ito laban sa Kordero at sila’y dadaigin ng Kordero, sapagkat siya’y Panginoon ng mga panginoon at Hari ng mga hari, at ang mga kasama niya ay mga tinawag, mga hinirang at tapat” (Apocalipsis 17:14).