Three Cosmic Messages

Kubvumbi | Chivabvu | Chikumi 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Chidzidzo 7

Chivabvu 6-Chivabvu 12

Namatai Musiki

“Imi Ishe, Mŋari weɗu, makafanira kuti muʋigirwe kubginya, nokukudzwa, nesimba, nokuti ndimi makasika ɀinhu ɀose, ɀakaʋa’po, ɀikasikwa nokuɗa kwenyu.” (Zvakazarurwa 4:11)