မူခိၣ်အတၢ်ကစီၣ်သၢမံၤ

အ့ဖြ့ၣ်, မ့ၤ, ယူၤ၂၀၂၃ နံၣ်

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

တၢ်မၤလိ (၆)

အ့ဖြ့ၣ် ၂၉ - မ့ၤ ၅

အတၢ်စံၣ်ညီၣ်နၣ်၇ံၣ်

"ဒီးတၢ်အံၤ, ပသ့ၣ်ညါအဆၢအကတီၢ်လၢနၣ်၇ံၣ်ဘၣ်လံလၢ ပကဖုသံနီၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ခဲကနံၣ်အံၤ, တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤၦၤအိၣ်ဘူးန့ၢ် လၢပနၥ်ဆိတၢ်အခီၣ်ထံးန့ၣ်တက့ၢ်လီၤ. မုၢ်နၤကလၢၥ်တ့ၢ်, ဒီးမုၢ်ဆါ ဘၣ်ဘူးထီၣ်လံ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး တၢ်ခံးအတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်, ပၥ်ကွံၥ်သကိး တက့ၢ်. ဒီးဟံးထီၣ်သကိးတၢ်ကပီၤအစုကဝဲၤတက့ၢ်" (၇ိမ့ၤ ၁၃း၁၁, ၁၂).