မူခိၣ်အတၢ်ကစီၣ်သၢမံၤ

အ့ဖြ့ၣ်, မ့ၤ, ယူၤ၂၀၂၃ နံၣ်

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

တၢ်မၤလိ (၃)

အ့ဖြ့ၣ် ၈ - ၁၄

တၢ်သးခုကစီၣ်အထူအယိၥ်

"ဒီးယထံၣ်ကလူးတဂၤ, ယူၤလၢတၢ်ဖးဖီအိၣ်ဒီးတၢ်သးခုအကစီၣ် အထူအယိၥ်ဒ်သိးကစံၣ်တဲၤတဲလီၤလၢၦၤအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ဒီးကယဲၢ် ၦၤကလုၥ်, ဒီးၦၤအဒူၣ်, ဒီးၦၤကတိၤတၢ်အကျိၥ်, ဒီးၦၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢၥ်ယ" (လီၣ်ဖျါ ၁၄း၆).