മൂന്ന് കോസ്മിക് സന്ദേശങ്ങൾ

ഏപ്രിൽ | മെയ് | ജൂൺ 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

പാഠം 7

മെയ് 6-മെയ് 12

സൃഷ്ടിതാവിനെ നമസ്കരിക്കുക

"കര്‍ത്താവേ, നീ സര്‍വ്വവും സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിന്‍റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവാല്‍ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആകയാല്‍ മഹത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും കൈക്കൊള്‍വാന്‍ യോഗ്യന്‍" (വെളി. 4:11).

Binoy Jacob

International Malayalam SS discussion

Eden TV

വീഡിയോ