മൂന്ന് കോസ്മിക് സന്ദേശങ്ങൾ

ഏപ്രിൽ | മെയ് | ജൂൺ 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

പാഠം 12

ജൂൺ 10-ജൂൺ 16

ദൈവത്തിന്‍റെ മുദ്രയും മൃഗത്തിന്‍റെ അടയാളവും - രണ്ടാംഭാഗം

"അടിമയാക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവന്‍ അടിമയായിപ്പോകും; വാള്‍കൊണ്ടു കൊല്ലുന്നവന്‍ വാളാല്‍ മരിക്കേണ്ടിവരും. ഇവിടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുതയും വിശ്വാസവും കൊണ്ട് ആവശ്യം" (വെളി. 13:10)

വിദ്യാർത്ഥി

ഓൺലൈൻ പതിപ്പ്

പവർ പോയിന്റ്

Fustero

Hope Channel Malayalam

വീഡിയോ

Binoy Jacob

International Malayalam SS discussion

North Kerala Section Of SDA

വീഡിയോ

Alappuzha-Pathanamthitta Section of SDA

വീഡിയോ

Eden TV

വീഡിയോ