សារនៃទេវតាទាំង៣

មេសា | ឧសភា | មិថុនា 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

មេរៀនទី 1

ខែមីនា 25-ខែមីនា 31

ព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះ សាតាំងបានចាញ់

«នាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះ ហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មាន ជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តព្រះ ហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវ» (វិវរណៈ 12ៈ17)។

សិស្ស

កំណែអនឡាញ

សិស្ស

កំណែអនឡាញ

សិស្ស

កំណែអនឡាញ (camadventist.org)

Hope Media Cambodia

វីដេអូ