سه پیام کیهانی

آوریل | می | ژوئن 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17 ژوئن - 23 ژوئن

درس سیزدهم

برافروخته شده با جلال خدا

«بعد از این رویاها، فرشته دیگری را دیدم که با اختیار تام از آسمان پایین آمد. این فرشته چنان میدرخشید که تمام زمین را روشن ساخت» (مکاشفه ۱۸: ۱).

طرح کلی

Fustero

پاورپوینت

Fustero

نسخه دانشجویی

نسخه آنلاین