Tulo Ka Mga Mensahe Sa Uniberso

Abril | Mayo | Hunyo 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Leksyon 9

Mayo 20-Mayo 26

Usa ka Siyudad Gitawag og Kalibug

"Sila magapakiggubat sa Cordero, apan pagadag-on sila sa Cordero, kay kini Siya mao man ang Ginoo sa kaginoohan ug Hari sa kaharian, ug sila nga uban Kaniya maoy mga tinawag nga pinili ug mga kasaligan (Pinadayag 17:14).