Tulo Ka Mga Mensahe Sa Uniberso

Abril | Mayo | Hunyo 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Leksyon 7

Mayo 6-Mayo 12

Pagsimba sa Magbubuhat

"Takus ikaw o among Ginoo ug Dios, sa pagdawat sa himaya ug dungog ug gahum, kay ikaw mao man angmagbubuhat sa tanang butang, ug pinaagi sa imong pagbulot-anmilungtad ug nangahimo sila" (Pinadayag 4:11).