Tulo Ka Mga Mensahe Sa Uniberso

Abril | Mayo | Hunyo 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Leksyon 12

Hunyo 10-Hunyo 16

Ang Selyo sa Dios ug Timaan sa Mananap nga Mapintas: Bahin 2

"Unya nakita ko ang laing usa ka manulonda nga mikayab gikan sa silangan sa Adlaw ug nagdala sa timri sa buhi nga Dios. Ug sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka manolunda nga hinatagan sa kagahum sa pagpangdaut sa yuta ug sa dagat, nga nag-ingon kanila, "Ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahoyan, hangtud ang mga ulipon sa atong Dios amo nang katimrihan diha sa ilang mga agtang" (Pin. 7:2, 3).

Estudyante

Online nga Edisyon

PowerPoint

Fustero

Outline

PDF

Hope Channel South Philippines

Video