Ukuphathela iNkosi—Ize Ifike

Masingana | Nhlolanja | Ndasa 2023

Isifundo 12

Ndasa 18–Ndasa 24

Imivuzo Yokwethembeka

 1. Imivuzo:

  • Umvuzo wakhe.

   • Ngobani abayakwamukela umvuzo wabo kuJesu mhla ebuya na?

    1. Olungileyo (AmaHubo 58:11)

    2. Ohlwanyela ukulunga (Izaga 11:18)

    3. Labo abazingelwa ngenxa yokukholwa kwabo (Mathewu 5:12)

    4. Labo abathanda izitha zabo (Luka 6:35)

    5. Labo abanesibindi (KumaHebheru 10:35)

    6. Labo abamfunayo (KumaHebheru 11:6)

    7. Abaprofethi, nabangcwele, nabesabayo igama lakho (Isambulo 11:18)

   • Umvuzo uyakuya ngokwemisebenzi yalowo nalowo (1 KwabaseKorinte 3:8). Ngabe lokho kusho ukuthi sisindiswa ngemisebenzi yethu na? Akunjalo neze!

   • Usindiso yisipho bonke abangasamukela noma benemisebenzi enjani (Tit. 3:5). Yilowo nalowo osindisiweyo uyakwamukela “umqhele,” ongumvuzo omfaneleyo (2 KuThimothewu 4:8).

  • Ukuphila phakade.

   • Yine ngempela esifanele? Yini “umvuzo” wethu na? Wukufa okusifanele. Yini uNkulunkulu asinika yona “njengesipho”? Ukuphila phakade (KwabaseRoma 6:23).

   • Lona ngumvuzo ongasifanele, okuyisiphelo esahlukile kuleso esifanelwe yisona. Bonke bangawamukela lowo mvuzo uma bewamukela ngokholo (Johane 3:16).

  • Ukuba noJesu.

   • Nathi sinalelo themba: ukuphila eJerusalema elisha, umuzi “izizwe eziyakuhamba ekukhanyeni kwawo” (KumaHebheru 11:10, 16; Isambulo 21:24). Yini esiyakuyifumana lapho na?

    1. Isandla sikaNkulunkulu sothando siyakwesula izinyembezi zethu. Ubuhlungu nokufa kungasekho (Isambulo 21:4).

    2. Insimi yase-Edeni, lapho siyofinyelela futhi sidle isithelo sokuphila (Genesise 3:22; Isambulo 22:2).

    3. UJesu. Siyakumbona ubuso nobuso (Isamb. 22:4).

 2. Ukwethembeka:

  • Ukuba yinceku yeNkosi…

   • Umfanekiso wamatalenta umayelana nendlela esiphathe ngayo lokho uNkulunkulu asinike khona, ngokwesikhathi sokugcina (Mathewu 25:14-30).

   • UNkulunkulu usinika kuphela lokho esingakusebenzisa.

   • Ngulowo nalowo kufanele agcine iziphiwo zakhe kanye nakuzuzile akunikiwe, noma kungakanani. Umvuzo uyolingana nakho (Mathewu 25:23).

  • ize ibuye.

   • Kubukeka sengathi, uPawule akaphilanga impilo yempumelelo. Kodwa, iBhayibheli lithini ngokuphila impilo enempumelelo nenjabulo na (2 KuThimothewu 3:12).

   • Kodwa, iBhayibheli lithini ngokuphila impilo enempumelelo nenjabulo na (1 KuThimothewu 6:6-12)?

    1. Akumayelana nokuba nezinto eziningi

    2. Kumayelana nokuba nalokho okudingayo lapho ukudinga

    3. Kungokubambelela ezithembisweni zikaNkulunkulu

    4. Kungokubonga uNkulunkulu kanye nokumthemba

   • Lapho uJesu ebuya, siyakwamukela umvuzo osifanele ngokugcina lokho okungokwakhe (2 KuThimothewu 4:6-8).

Resource Credit: fustero.es

Translated by: Themba Masina