ดูแลจนพระองค์เสด็จมา

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

บทที่ 4

21 มกราคม–27 มกราคม

เงินถวายเพื่อพระเยซู

นักเรียน

PDF

นักเรียน

ฉบับออนไลน์

PowerPoint

PDF

Outline

ฉบับออนไลน์

โฮปทีวี เซาท์อีสต์เอเชีย

Video

Ramkamhaeng International SDA Church

Video