கிழக்கு – மத்திய ஆப்பிரிக்க டிவிஷன்

முதலாம் காலாண்டு 2023

O p p o r t u n i t i e s

The Thirteenth Sabbath Offering this quarter will support six projects in the East-Central Africa Division:

ஊழிய அறிக்கை பவர்பாயிண்ட்: திருமதி சுகந்தி ஜான்சன்