சிறுவர் பாலர் பாடம்

1ம் காலாண்டு "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 9

பிப்ரவரி 25-மார்ச் 3

கசப்பான தேர்வு

நம்மை இரட்சிப்பதற்காக இயேசு மரித்தார்

நம்மை இரட்சிக்க தெரிந்தெடுத்ததற்காக இயேசுவிற்கு நன்றி சொல்லுங்கள.

"பிதாவே, உமக்குச் சித்தமானால் இந்தப் பாத்திரம் என்னைவிட்டு நீங்கும்படி செய்யும்; ஆயினும் என்னுடைய சித்தத்தின்படியல்ல, உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆகக்கடவது" (லூக்கா 22:42)
மனப்பாட வசனம்

மாணவர்

PDF

மாணவர்

PDF (V.2)

Teacher (English)

PDF

Hope+ Kids

Video