சிறுவர் பாலர் பாடம்

1ம் காலாண்டு "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 8

பிப்ரவரி 18-பிப்ரவரி 24

தேவனோடு ஒரு சந்திப்பு

தேவனுடைய முடிவற்ற அன்பு

ஓய்வுநாள், நமக்கு தேவனின் அன்பைக் குறித்து அதிகமாக அறிந்து கொள்ளக்கூடிய நாளாக இருக்கிறது.

"மனுஷகுமாரன் ஓய்வுநாளுக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிறார் என்றார்." (மத்தேயு 12:8)
மனப்பாட வசனம்

மாணவர்

PDF

மாணவர்

PDF (V.2)

Teacher (English)

PDF

Hope+ Kids

Video