சிறுவர் பாலர் பாடம்

1ம் காலாண்டு "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 7

பிப்ரவரி 11-பிப்ரவரி 17

புயலிலிருந்து பாதுகாப்பு

தேவனுடைய முடிவற்ற அன்பு

நான் கஷ்டத்தில் இருக்கும் பொழுது இயேசு எனக்கு உதவி செய்வார்.

"சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்துப்போகிறேன், என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்குக் கொடுக்கிறேன்; ... உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக." (யோவான் 14:27)
மனப்பாட வசனம்

மாணவர்

PDF

மாணவர்

PDF (V.2)

Teacher (English)

PDF

Hope+ Kids

Video