சிறுவர் பாலர் பாடம்

1ம் காலாண்டு "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 6

பிப்ரவரி 4-பிப்ரவரி 10

இழக்க முடியாத அளவு பெறுமதியானது

தேவனுடைய முடிவற்ற அன்பு

இயேசு என்னைத் தேடுகிறார், ஏனென்றால் நான் அவருக்கு விசேஷமானவன்.

"இழந்துபோனதைத் தேடவும் இரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் என்றார்." (லூக்கா 19:10)
மனப்பாட வசனம்

மாணவர்

PDF

மாணவர்

Adventech

Teacher (English)

PDF

Hope+ Kids

Video