சிறுவர் பாலர் பாடம்

1ம் காலாண்டு "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 5

ஜனவரி 28–பிப்ரவரி 3

இழந்து கிடைத்தவை

தேவனுடைய முடிவற்ற அன்பு

நான் இயேசுவை விட்டு விலகி தூரச் செல்லும்பொழுது, அவர் என்னைத் தேடி வருகிறார்.

"இந்தச் சிறியரில் ஒருவனாகிலும், கெட்டுப்போவது பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாவின் சித்தமல்ல." (மத்தேயு 18:14)
மனப்பாட வசனம்

மாணவர்

PDF

மாணவர்

PDF (V.2)

Teacher (English)

PDF

Hope+ Kids

Video