சிறுவர் பாலர் பாடம்

1ம் காலாண்டு "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 4

ஜனவரி 21–ஜனவரி 27

பார்ப்பது நம்பிக்கை

பிறருக்குச் சேவை செய்தல்

இயேசு எனக்குச் செய்த காரியங்களை நான் பிறருக்குச் சொல்லவேண்டும்.

"நான் குருடனாயிருந்தேன், இப்பொழுது காண்கிறேன்; இது ஒன்றுதான் எனக்குத் தெரியும் " (யோவான் 9:25)
மனப்பாட வசனம்

மாணவர்

PDF

மாணவர்

PDF (V.2)

Teacher (English)

PDF

Hope+ Kids

Video