சிறுவர் பாலர் பாடம்

1ம் காலாண்டு "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 3

ஜனவரி 14–ஜனவரி 20

நண்பர்கள் தேடிய வழி

பிறருக்குச் சேவை செய்தல்

நான் மற்றவர்களை இயேசுவிடம் கொண்டு வரவேண்டும்.

"சகோதரசிநேகத்திலே ஒருவர்மேலொருவர் பட்சமாயிருங்கள்" (ரோமர் 12:10)
மனப்பாட வசனம்

மாணவர்

PDF

மாணவர்

PDF (V.2)

Teacher (English)

PDF

Hope+ Kids

Video