சிறுவர் பாலர் பாடம்

1ம் காலாண்டு "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 2

ஜனவரி 7–ஜனவரி 13

முதலான காரியங்கள் கடைசியில்

பிறருக்குச் சேவை செய்தல்

நான், பிறருக்கு முதலிடம் கொடுக்க இயேசு விரும்புகிறார்.

"உங்களுக்குள்ளே அப்படி இருக்கலாகாது; உங்களில் எவனாகிலும் பெரியவனாயிருக்க விரும்பினால், அவன் உங்களுக்குப் பணிவிடைக்காரனாயிருக்கக்கடவன்" (மாற்கு 10:43)
மனப்பாட வசனம்

மாணவர்

PDF

மாணவர்

PDF (V.2)

Teacher (English)

PDF

Hope+ Kids

Video