சிறுவர் பாலர் பாடம்

1ம் காலாண்டு "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 12

மார்ச் 18–மார்ச் 24

அவர் உயிர்த்தெழுந்தார்!

நம்மை இரட்சிப்பதற்காக இயேசு மரித்தார்

இயேசுவுடன் சந்தோஷமான எதிர்காலத்தைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள.

"அவர் இங்கே இல்லை, அவர் உயிர்த்தெழுந்தார்." (லூக்கா 24:6)
மனப்பாட வசனம்

மாணவர்

PDF

மாணவர்

Adventech

Teacher (English)

PDF

Gracelink

Video