சிறுவர் பாலர் பாடம்

1ம் காலாண்டு "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 1

டிசம்பர் 31–ஜனவரி 6

பொன்னான சட்டம்

பிறருக்குச் சேவை செய்தல்

நான் எவ்விதம் பிறரால் நடத்தப்படவேண்டும் என விரும்புகிறேனோ அவ்விதம் நானும் பிறரை நடத்த இயேசு எனக்கு உதவுகிறார்.

"ஆதலால், மனுஷர் உங்களுக்கு எவைகளைச்செய்ய விரும்புகிறீர்களோ, அவைகளை நீங்களும் அவர்களுக்குச் செய்யுங்கள்; " (மத்தேயு 7:12)
மனப்பாட வசனம்

மாணவர்

PDF

மாணவர்

PDF (V.2)

Teacher (English)

PDF

Hope+ Kids

Video