ප්‍රාථමික

පළමු කාර්තුව "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 9

පෙබරවාරි 25-මාර්තු 3

අමිහිරි තෝරාගැනීමක්‌

අපව ගළවාගන්න යේසුස්වහන්සේ මැරුණු බව අපට මතක්‌ කරවයි.

අපව ගළවාගන්න දෙවියන්වහන්සේ තෝරාගත්‌ නිසා උන්වහන්සේට ස්තූති කරන්න.

"පියාණෙනි, ඔබ කැමතිසේක් නම්, මේ කුසලාන මාගෙන් පහකළ මැනව. එසේවී නුමුත් මාගේ කැමැත්ත නොව ඔබගේ කැමැත්ත වේවා!." (ලූක් 22:42)
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

ශිෂ්‍ය

Adventech

Teacher (English)

PDF

Hope+ Kids

Video