ප්‍රාථමික

පළමු කාර්තුව "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 8

පෙබරවාරි 18-පෙබරවාරි 24

දෙවියන්වහන්සේ සමඟ වෙන්කරගත්‌ කාලයක්‌

යේසුස්වහන්සේගේ ප්‍රේමය කවදාවත් අවසාන නොවේ

දෙවියන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය ගැන වඩාත්‌ ඉගෙන ගන්න පුඑවන්‌ දවසක්‌ තමයි, සබත්‌ දවස.

"මක්නිසාද මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා සබත් දවසේ ස්වාමියාය" (මතෙව් 12:8)
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

ශිෂ්‍ය

Adventech

Teacher (English)

PDF

Hope+ Kids

Video