ප්‍රාථමික

පළමු කාර්තුව "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 6

පෙබරවාරි 4-පෙබරවාරි 10

හුඟාක්‌ වටිනා දෙයක්‌

යේසුස්වහන්සේගේ ප්‍රේමය කවදාවත් අවසාන නොවේ

උන්වහන්සේ මාව සොයාගෙන එන්නේ එතුමාට මාව වටිනා නිසා.

"මක්නිසාද මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා නැතිවූ දේ සොයන්ටද ගළවාගන්ටද ආයේය" (ලූක් 19:10)
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

ශිෂ්‍ය

Adventech

Teacher (English)

PDF

Hope+ Kids

Video