ප්‍රාථමික

පළමු කාර්තුව "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 5

ජනවාරි 28-පෙබරවාරි 3

නැතිවී සමිභ විය

යේසුස්වහන්සේගේ ප්‍රේමය කවදාවත් අවසාන නොවේ

මම යේසුස්වහන්සේගෙන්‌ ඈත්වෙන හැම වෙලාවකම, උන්වහන්සේ මාව සොයාගෙන එනවා.

"මනුෂ්‍යයන් විසින් නුඹලාට යමක් යමක් කරනවාට නුඹලා කැමතිද නුඹලාත් එසේම ඔවුන්ට කරන්න. " (මතෙව් 7:12)
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

ශිෂ්‍ය

Adventech

Teacher (English)

PDF

Hope+ Kids

Video