ප්‍රාථමික

පළමු කාර්තුව "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 4

ජනවාරි 21-ජනවාරි 27

දැකීම විශ්වාස කිරීමයි

අන්‌ අයට සේවය කිරීම

යේසුස්වහන්සේ මට කළාවු දේවල්‌ ගැන මම අන්‍යයන්ට කියමි.

"එකක් දනිමි–මම අන්ධව සිටියෙමි, දැන් මට පෙනීම ඇත්තේයයි කීවේය. " (යොහන් 9:25)
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

ශිෂ්‍ය

Adventech

Teacher (English)

PDF

Hope+ Kids

Video