ප්‍රාථමික

පළමු කාර්තුව "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 3

ජනවාරි 14-ජනවාරි 20

යාළුවන්‌ මාර්ගයක්‌ සොයති

අන්‌ අයට සේවය කිරීම

මට අවශ්‍යයි, අන්‍යයන්ව යේසුස්‌ වහන්සේ වෙතට ගෙනෙන්ට.

"සහෝදර ප්‍රේමයෙන් එකිනෙකාට ස්නේහවන්න" රෝම 12:10
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

ශිෂ්‍ය

Adventech

Teacher (English)

PDF

Hope+ Kids

Video