ප්‍රාථමික

පළමු කාර්තුව "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 12

මාර්තු 18-මාර්තු 24

උන්වහන්සේ නැගුටුණු සේක!

අපව ගළවාගන්න යේසුස්වහන්සේ මැරුණු බව අපට මතක්‌ කරවයි.

යේසුස්‌ වහන්සේ සමඟ පිතිමත්‌ අනාගතයක්‌ තෝරාගන්න.

"උන්වහන්සේ මෙහි නැත, උන්වහන්සේ නැගුටුණුසේක." (ලූක් 24:6)
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

ශිෂ්‍ය

Adventech

Teacher (English)

PDF

Gracelink

Video