ප්‍රාථමික

පළමු කාර්තුව "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 10

මාර්තු 4-මාර්තු 10

යේසුස්වහන්සේව විනිශ්චය කිරීම

අපව ගළවාගන්න යේසුස්වහන්සේ මැරුණු බව අපට මතක්‌ කරවයි.

අප වෙනුවෙන්‌ දුක්‌ විඳින්න ඉදිරිපත්‌ වීම ගැන උන්වහන්සේට ස්තූති කරන්න.

"නුමුත් උන්වහන්සේ තුවාල ලැබුවේ අපේ අපරාධ නිසාය, ... උන්වහන්සේ පිටට පැමුණුණේය; උන්වහන්සේගේ පහරවලින් අපට සුවය ලැබී තිබේ." (යෙසායා 53:5)
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

ශිෂ්‍ය

Adventech

Teacher (English)

PDF

Hope+ Kids

Video