ප්‍රාථමික

පළමු කාර්තුව "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 1

දෙසැම්බර් 31-ජනවාරි 6

රන්‌ අණ

අන්‌ අයට සේවය කිරීම

කෙනෙක්‌ මට කොයි ආකාරයට සලකනවාට මම කැමතිද, ඒ ආකාරයටම අන්‍යයන්ට සලකන්න

"මනුෂ්‍යයන් විසින් නුඹලාට යමක් යමක් කරනවාට නුඹලා කැමතිද නුඹලාත් එසේම ඔවුන්ට කරන්න. " (මතෙව් 7:12)
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

ශිෂ්‍ය

Adventech

Teacher (English)

PDF

Hope+ Kids

Video