ස්වාමීන්වහන්සේ වඩින තුරු උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් කළමනාකරණය කිරීම

ජනවාරි | පෙබරවාරි | මාර්තු 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

පාඩම 12

මාර්තු 18-මාර්තු 24

විශ්වාසවන්තකමේ ත්‍යාගය

ශිෂ්‍ය

PDF

ශිෂ්‍ය

ඔන්ලයින් සංස්කරණය

පාඩම

දළ සටහන

පවර්පොයින්ට්

PDF

සිංහල ශුභාරංචි සේවය

වීඩියෝ

කියවීමට

ගබඩාකාරකම ගැන උපදෙස් (එලන් ජී. වයිට්)