ස්වාමීන්වහන්සේ වඩින තුරු උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් කළමනාකරණය කිරීම

ජනවාරි | පෙබරවාරි | මාර්තු 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

පාඩම 11

මාර්තු 11-මාර්තු 17

දුෂ්කර කාලය තුළ කළමනාකරණය කිරීම

ශිෂ්‍ය

PDF

ශිෂ්‍ය

ඔන්ලයින් සංස්කරණය

පාඩම

දළ සටහන

පවර්පොයින්ට්

PDF

සිංහල ශුභාරංචි සේවය

වීඩියෝ

කියවීමට

එලන්. ජී. වයිට්. යුගයන්ගේ ආශාව 1 වන කොටස, පරි. 12, පි. 95-107, "පරීක්ෂාව"