ස්වාමීන්වහන්සේ වඩින තුරු උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් කළමනාකරණය කිරීම

ජනවාරි | පෙබරවාරි | මාර්තු 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

පාඩම 10

මාර්තු 4-මාර්තු 10

ආපසු දීම

ශිෂ්‍ය

PDF

ශිෂ්‍ය

ඔන්ලයින් සංස්කරණය

පාඩම

දළ සටහන

පවර්පොයින්ට්

PDF

සිංහල ශුභාරංචි සේවය

වීඩියෝ

කියවීමට

ගබඩාකාරකම ගැන උපදෙස් (එලන් ජී. වයිට්) - පරි. 62, 63