Managing for the Master Till He Comes

Ndira | February | Kurume 2023

Chidzidzo 3

Ndira 14–Ndira 20

Chibvumirano Chechegumi

 1. Chegumi chii?

  • Chegumi chidimbu chimwe chete pazvidimbu gumi(10%) chechimwe chinhu. Semuenzaniso, chegumi pa$340 chinova $34. Zviri nyore saizvozvo

  • Chegumi chinodudzwa kekutanga apo Abhurahama nevatsigiri vake vakakunda madzimambo akanga atora vanhu veSodhoma sevasungwa (Genesisi 14:17-20).

  • Jakobho akachitaura kechipiri muBhaibheri ( Genesisi 28:20-22 ). Pauro akatsanangura kuti Revhi—ane dzinza raizogamuchira chegumi pakupedzisira—naiyewo “wakapa ɀegumi” (VaHebhuru 7:9).

  • Kupa Mwari chegumi chezvose zvatinowana mutemo wakadzikwa kare kare kusati kwave nemutemo weSinai. Naizvozvo, unoshanda kuvatendi venguva dzese, kwete vaHebhuru chete.

 2. Chinofanirwa kupihwa sei?

  • Bhaibheri rinotaura nezvegumi zvakakosha mumakore akawanda zvaifanirwa kupihwa kuvarombo(Deutronomio 14:28-29). Zvakadaro, chegumi chenguva dzose chaifanirwa kudzorerwa NGUVA DZOSE kuhomwe yeTemberi(Maraki 3:10; Nehemiya 12:44).

  • Chivigiro chemari kana dura raive kamuri yakatsanangurika yakabatanidzwa netembere umo chegumi chaichengetwa (2 Makoronike 31: 11-12). Apo vanhu vaigara kure zvikuru zvokusagona kutakura chegumi chamakwai avo, zviyo, kana kuti michero, vaipa mutengo wakaenzana panzvimbo pezvo (Deuteronomio 14:24-25).

  • Mazuvano, chegumi chinopihwa mumakereke ari pedyo nesu. Zvadaro, inotumirwa kuhomwe yeConference, Union, kana Mission.

 3. Chinofanirwa kushandiswa sei?

  • Zvegumi zvaiitirwa kutsigira vaRevhi. Vaipawo chegumi chezvegumi izvozvo kuvapirista (Numeri 18:23-26).

  • VaRevhi nevapirista vaitarisira mabasa echitendero nguva dzose. Ichi ndicho chikonzero nei chegumi chiri kushandiswa pari zvino kutsigira vafundisi nevashandi vebasa vanoshandira kereke.

  • Kunze kwaizvozvo, kuvimba kwedu muna Mwari kunosimbiswa patinopa 10% yezvatinowana, sezvo tichitenda kuti achakomborera 90% yasara.

 4. Chegumi chinobvisirwa pachii?

  • Pfuma” yakadzorerwa pairi chegumi naAbhurahama (Genesisi 14:16, 22 yaireva mhuka; chikafu; nezvinhu zvinokosha zvakadai sendarama, sirivha, uye nguo. Izvi zvinhu zvaakanga asina kare, zvichiratidza kuwedzera. Naizvozvo, chegumi chinofanirwa kuverengerwa pane zvese zvakawanikwa zvemari nemidziyo.

  • Tinofanira kuisa chegumi chedu parutivi kana tangowana mari kana upfumi. NdechaMwari, uye Anofanira kuva wokutanga muupenyu hwedu. Hatifanire kushandisa mari yedu kusvika tazadzisa kuzvipira kwedu kuna Mwari.

 5. Kudzora chegumi kwakavimbika

  • Ngationgororei chibvumirano chechegumi:

   1. Huwandu hwemari kana pfuma: 10% chaiyo yezvatawana. Kwete kupfuura ipapo kana kudzika ipapo.

   2. Isa mari iyoyo parutivi usati washandisa mari yatinowana kune zvimwe zvinangwa.

   3. Uya nayo kuhomwe yekereke, uchiratidza kuti ndeye chegumi kwete mupiro.

   4. Kuishandisira pachinangwa chayo chaicho: kutsigira vashandi vanoshandirwa nekereke.

  • Tinoratidza kutendeka kwedu kuna Mwari nokuita zvinodiwa zvitatu zvokutanga. Chechina inotsamira pakutendeka kwevatariri vekereke.

  • Kuva mutariri waShe iropafadzo nebasa rinounza zvikomborero.

Resource Credit: fustero.es

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo