Managing for the Master Till He Comes

Ndira | February | Kurume 2023

Chidzidzo 12

Kurume 18–Kurume 24

Mubairo Wekutendeka

 1. Mibairo:

  • Mubairo Wake.

   • Ndivanaani vachagamuchira mubairo wavo kubva kuna Jesu paanodzoka?

    1. Vakarurama (Mapisarema 58:11)

    2. Avo vanokusha kururama (Zvirevo 11:18)

    3. Avo vanotambudzwa nekuda kwekuda kwekutenda kwavo (Mateo 5:12)

    4. Avo vanoda vavengi vavo (Ruka 6:35)

    5. Avo vasingatyi (VaHebhuru 10:35)

    6. Avo vanomutsvaka (VaHebhuru 11:6)

    7. Vaporofita, ʋatȿene, vanotya zita Rake (Zvakazarurwa 11:18)

   • Mubayiro uchaenzana nebasa romunhu mumwe nomumwe ( 1VaKo 3:8 ). Zvinoreva here kuti tinoponeswa nemabasa edu? Kwete!

   • Ruponeso chipo icho munhu wose anogona kugamuchira zvisinei nebasa rake (Tito 3:5). Mumwe nomumwe akaponeswa achagamuchira “korona” yake, mubairo wakafanira (2 Timotio 4:8).

  • Hupenyu husingaperi.

   • Chii chatinofanirwa nacho chaizvoizvo? “Mubayiro” wedu chii? Rufu chete. Mwari anotipa chii se“chipo”? Hupenyu husingaperi(VaRoma 6:23).

   • Uyu mubairo watisingakodzeri, mugumo wakasiyana chose newatinofanira. Munhu wose anogona kuwana mubairo uyu kana akaugamuchira nokutenda (Johani 3:16).

  • Kuva naJesu.

   • Avo vakatitangira kutenda vakanga vachitarisira kuti Mwari achavapa guta(VaHebhuru 11:10, 16; Zvakazarurwa 21:24). Tichawanei ikoko?

    1. Ruoko rwaMwari rune rudo ruchapukuta misodzi yedu. Marwadzo norufu zvichange zvisisipo(Zvakazarurwa 21:4).

    2. Bindu reEdheni, kwatichasvika tichidya kubva paMuti weUpenyu (Genesisi 3:22;
     Zvakazarurwa 22:2).

    3. Jesu. Tichamuona usu ne usu (Zvakazarurwa 22:4).

 2. Kutendeka:

  • Kutarisira Tenzi…

   • Mufananidzo wematarenda unobata nematarisiro atinoita zvatakapiwa naMwari, takatarisana neNguva Yokupedzisira (Mateo 25:14-30).

   • Mwari anotipa chete zvatinokwanisa kuita.

   • Wese munhu ane mutoro pazvipo uye zviwanikwa zvaakapihwa, zvisinei kuti zvingani. Mubairo wacho wakakodzera (Mateo 25:23).

  • kusvikira Auya.

   • Pauro akapinda nemumatambudziko mazhinji nekuda kwekutendeka kwake kuna Jesu (2VaKorinte 11: 23-28). Zvimwe hatizofanira kupfuura neizvi, asi hatina kuvimbiswa hupenyu huri nyore(2Timotio 3:12).

   • Zvakadaro, Bhaibheri rinotii nezvokurarama upenyu hunobudirira uye hunofadza(1 Timotio 6:6-12)?

    1. Hazvinei nechekuita nezvekuva nepfuma zhinji

    2. Ndezvekuve nezvaunoda kana uchinge wakuzvida

    3. Ndezvekubatirira kuzvipikirwa zvaMwari

    4. Zviri pamusoro pekutenda Mwari uye kuvimba Naye

   • Apo Jesu anodzoka, tichawana mubairo wedu wakafanira wekutarisira zviri Zvake
    (2 Timotio 4:6-8).

Resource Credit: fustero.es

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo